Om SCARP - Frisk luft i Sverige

SCARP (Frisk luft i Sverige) är ett forsknings-program finansierat av Naturvårdsverket med målsättning att att stärka det vetenskapliga underlaget rörande luftföroreningar och luftföroreningars effekter och att ge ett stöd till politiska beslut i Sverige och Europa.

SCARP-programmet inriktas mot fyra områden:
1) Hälsoeffekter, där målsättningen är att öka förståelsen av vilka parametrar som är betydelsefulla för observerade hälsoeffekter och att vidareföra resultaten in i arbetet med internationella hälsoriskuppskattningar och för att sätta luftkvalitetskriterier.
2) Att genom mätningar, datautvärderingar och modeller bidra till den vetenskapliga förståelsen av partiklars uppträdande i atmosfären samt till utveckling av källa-receptor samband.
3) Ekosystemeffekter, där målet är att ytterligare utveckla och sammanfoga modeller för kemiska och ekosystemeffekter (biodiversitet) till följd av atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar.
4) Integrerade beslutstödsmodeller, där målet är att bidra till utvecklingen av integrerade åtgärdsmodeller, speciellt inom området icke-tekniska åtgärder och för tillämpning av sådana modeller för Sverige och omgivande områden.

All forskning utförs i nära samarbete med relevanta internationella organ inom luftvårdsområdet, inkluderande CLRTAP, WHO och organisationer inom EU.

Den övergripande målsättningen för SCARP - Frisk Luft i Sverige är att öka den vetenskapliga förståelsen för luftföroreningars effekt på såväl människors hälsa som miljön och att stödja det politiska arbetet på nationell och internationell skala.

Målen för programmet är:
Att leverera dokumenterat vetenskapligt underlag för föroreningars uppförande i atmosfären och påverkan på människors hälsa och ekosystem.

Att delta och samverka med nationella och internationella organ för att stödja en vetenskapligt baserade luftföroreningspolitik.

Att utveckla verktyg för att stödja arbetet med beslutsstödsmodeller.

SCARP - Projects and objectives Pdf, 67.7 kB.
Project description Pdf, 628.2 kB.
Revised project description Pdf, 190.9 kB.
Mid term report for Phase I Pdf, 278.8 kB. & Appendix Pdf, 411.4 kB.
Proposal Phase II Pdf, 456.7 kB. & Appendix Pdf, 136.4 kB.

  | © IVL   |