New air quality guidlines from the Swedish Environmental Protection Agency

Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Handboken är tänkt att utgöra ett stöd för kommunerna i deras arbete med tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Under 2010 har en ny förordning och nya föreskrifter trätt i kraft till följd av det nya luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Handboken innehåller Naturvårdsverkets tolkning av bestämmelserna och omfattar hela kedjan från tillämpning av regelverket (t.ex. avvägning, prövning, tillsyn) till hur luftkvaliteten ska kontrolleras, hur information och rapportering ska gå till och hur åtgärdsprogram ska tas fram.

This report is only available in Swedish

Read the report Pdf, 2.3 MB..

Air quality ordinance, SFS 2010:477
Regulations on assessment of air quality, NFS 2010:8

  | © IVL   |